သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေယာနှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များဆိုင်ရာ အဓိက ပြဿနာများကို နားလည်သဘောပေါက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ အသိပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဆိုပါလုပ်ငန်းအား အဓိကလုပ်ဆောင်သောသူများသည် လုပ်ကွက်ငယ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် ခိုင်မာစေရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖော်ဆောင်ရာတွင် ၎င်း အသိပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် မတူကွဲပြားသော ဦးတည်အုပ်စုများထံ သတင်းအချက်အလက်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းနှင့် မျှဝေပေးခြင်း ပါဝင်ပါသည်။

အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများ

  • သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အသိပညာပေး ပစ္စည်းများထုတ်ဝေခြင်း။ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အခြားအဖွဲ့များနှင့် လက်တွဲ၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်း၏သုတေသနအဖွဲ့အားဖြင့် သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ မူဝါဒ အနှစ်ချုပ်များ၊ ဥပဒေရေးရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုများနှင့် အခြား အသိပညာပေးစာစောင်များကို ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရနှင့် အခြားအကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန် (သို့မဟုတ်) တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
  • ဒေသခံလူငယ်များ၏ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ။ ။ လူငယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်း များတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရမည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ လက်ခံယုံကြည်ထားပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စ၍ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသများရှိ မတူကွဲပြားသော တိုင်းရင်းသား သုတေသနလူငယ်များအား အရည်အသွေးပြ သုတေသနစွမ်းရည်၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုစွမ်းဆောင်ရည်များမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများကို ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
  • သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေပေးခြင်း ။ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုတေသနအစီရင်ခံစာများ၊ သတင်း ဆောင်းပါးများနှင့် နောက်သတင်းများအပါအဝင်၊ မြေယာအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံအသုံးပြုပြီး မျှဝေပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကိစ္စရပ်များအား သက်သေအထောက်အထားအခြေပြု စနစ်ဖြင့် မြှင့်တင်ခြင်း

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍများကြား မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာသော ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေး အသိပေးလှုံ့ဆော်မှုပြလုပ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်အထားအခြေပြု သဘောတရားအပေါ် အမျိုးသမီးများ သိရှိနားလည်မှု အတွေ့အကြုံ တိုးတက်မြှင့်မားရန် ဦးတည်ထားပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မြေယာနှင့် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးစီမံချက်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် သုတေသနလုပ်ငန်းကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ခန့်ထားကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မြေယာနှင့် ကျား၊မရေးရာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ စုစည်းထားသော အနှစ်ချုပ်နှင့် အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်သည် ရှုပ်ထွေးပြီး ကောင်းမွန်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းလည်း မရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် သက်သေအထောက်အထားများ ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီး ဒေသခံပြည်သူလူထုများကိုယ်တိုင် မိမိတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိစေရေး တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်-မြောက်ပိုင်းရှိ နာဂတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအရ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုင်ရာ အဓိကအကြောင်းအရာများကို မှတ်တမ်းပြုထားသော အစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေရာတွင်လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့၏ သဘာဝသယံဇာတအခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (RRtIP) တို့ပြုလုပ်သော သုတေသနအပေါ်အခြေခံထားသော အစီရင်ခံစာဖြစ်ပြီး အဆိုပါအစီရင်ခံစာကို ဤဝက်ဆိုဒ်၏ Resources အောက်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။