မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ (LAND CORE GROUP)

(Secure Land, Secure Lives)

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားမျှတ၍ သာတူညီမျှမှုရှိသည့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကို မြှင့်တင်ပေးနေသော အကျိုးအမြတ်အတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေခြင်း မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်သူလူထု၏ မြေယာများနှင့်ပတ်သက်သည့် အခွင့်အရေးများ – အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ဋ္ဌာနေတိုင်းရင်း သားရပ်ရွာလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အခွင့်အရေးများအပေါ် သက်ရောက်နေသည့် မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နှင့် ဥပဒေ၏ သာတူညီမျှရှုဒေါင့်များအား အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းကို တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေရန် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏မျော်မှန်းချက်သည် လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူ ယောကျ်ား မိန်းမများ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသား၊ ရပ်ရွာလူ့အဖွဲအစည်းများ၊နှင့် အခြား ထိခိုက်လွယ်သော မြေအသုံးပြုသူများ အပါအဝင်၊ မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် မြေနှင့် ဆက်စပ်သော သဘာဝသယံဇာတများအပေါ် သာတူညီမျှရရှိခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို အပြည့်အဝရရှိခံစားရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ အလွတ်သဘောဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူလူထုက ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကို ထိထိရောက်ရောက် တောင်းဆိုနိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို အားကောင်းစေရန်အတွက် သာတူညီမျှမှုရှိသည့် မြေနှင့် သဘာဝသယံဇာတအသုံးချမှုနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများကို မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် မြေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အလုပ်များအတွက် သုတေသန၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် ဗဟိုချက်မအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ မျော်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အဓိက လုပ်ငန်းကြီး သုံးရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုးတက်သည့် အမြင်ရှိသော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိတို့လုပ်ငန်းကို ပိုမိုပိုမိုထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ထိခိုက်လွယ်သော ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏အသံကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် နေရာများ ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် မြေယာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြဿနာများအတွက် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ထိခိုက်ခံစားနေသူများ၏အသံများ ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန် ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ အသိပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေပေးခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေယာနှင့် သဘာဝရင်းမြစ်များဆိုင်ရာ အဓိက ပြဿနာများကို နားလည်သဘောပေါက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ အသိပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှုများ

နိုင်ငံရေးအရ ရှုပ်ထွေးပြီး ထိခိုက်လွယ်သည့် ဝန်းကျင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခိုင်မာသည့် တန်ဖိုးထားမှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

တာဝန်ခံယူမှုရှိခြင်း
တာဝန်ခံယူမှုရှိခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် မျော်မှန်းထားသော ရလဒ်များ ရရှိရေးအတွက် တာဝန်ခံယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အများပြည်သူများအား သက်ရောက်လျက်ရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ခံယူမှုများ မြှင့်တင်ခြင်း၊ အစရှိသော အခြားအကြောင်းအရာများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုရှိခြင်း
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုရှိခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုပြုလုပ်သော ပွင့်လင်းသည့်ဆွေးနွေးပွဲများ စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့တွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးနှင့် တိကျမှန်ကန်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

တန်းတူညီမျှမှုရှိခြင်း
တန်းတူညီမျှမှုရှိခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို လူတိုင်း တန်းတူရပိုင်ခွင့်၊ တန်းတူအခွင့်အလမ်းများနှင့် မညီမျှမှုများအား စိန်ခေါ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု လက်ခံယုံကြည်ခြင်း။

ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့် လေ့လာသင်ယူမှုရှိခြင်း
ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့် လေ့လာသင်ယူမှုရှိခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကို ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အပြောင်းအလဲဖော်ဆောင်ရာတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်သည့်နည်းလမ်းများ ဖန်တီးခြင်းသည် လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အက္ခရာကျသော အရာဖြစ်သည်ဟု လက်ခံယုံကြည်ခြင်း။

မတူကွဲပြားမှုအား တန်ဖိုးထား လေးစားလိုက်နာခြင်း
မတူကွဲပြားမှုအား တန်ဖိုးထား လေးစားလိုက်နာခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် လူတိုင်းအား တရားမျှတစွာ၊ ဂုဏ်သိက္ခါရှိရှိနှင့် လေးစားစွာ ဆက်ဆံခြင်းကို တန်ဖိုးထားခြင်း။ ပြဿနာ၏အရင်းအမြစ်များအား ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

အများပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း
အများပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် မိမိတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် မျော်မှန်းချက်များတွင် အများပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို တန်ဖိုးထားခြင်း။ သာတူညီမျှမှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိသော မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးသည် လူတိုင်း၏အခွင့်အရေးနှင့် သဘောထားအမြင်များကို ထင်ဟပ်နေရမည်ဟု လက်ခံယုံကြည်ခြင်း။

အဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခြင်း
အဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအခြေပြု ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အဖွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့သည် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ရလဒ်များ ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အက္ခရာကျသည်ဟု လက်ခံယုံကြည်ခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးသတင်းများ

အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော မြန်မာ့လယ်ယာမြေ ဥပဒေ (Coconuts Yangon)
အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော မြန်မာ့လယ်ယာမြေ ဥပဒေ (Coconuts Yangon)
Oct 02 2019

အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော မြန်မာ့လယ်ယာမြေ ဥပဒေ (Coconuts Yangon)

Oct 02 2019

အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော မြန်မာ့လယ်ယာမြေ ဥပဒေ (Coconuts Yangon)

မြန်မာ့လူငယ်နှင့် အနာဂတ်မြေယာ - မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သုတေသနဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
မြန်မာ့လူငယ်နှင့် အနာဂတ်မြေယာ - မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သုတေသနဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
Jul 17 2019

မြန်မာ့လူငယ်နှင့် အနာဂတ်မြေယာ - မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သုတေသနဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

Jul 17 2019

မြန်မာ့လူငယ်နှင့် အနာဂတ်မြေယာ - မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သုတေသနဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း
အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း
Oct 18 2019

အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း

Oct 18 2019

အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း

မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ အသက်ဝင်လာရေး
မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ အသက်ဝင်လာရေး
Aug 07 2019

မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ အသက်ဝင်လာရေး

Aug 07 2019

မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ အသက်ဝင်လာရေး

ကျွန်ုပ်တို့၏ အလှူရှင်များ